testament szczecin

Kancelaria adwokat Moniki Osińskiej-Majchrzak, LL.M. (German and Polish Law) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20/4 świadczy kompleksową obsługę prawną osobom fizycznym i prawnym polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych oraz opinii prawnych, uczestniczeniu w negocjacjach, zastępstwie procesowym przed Są dami, Prokuraturą, Organami Administracji Państwowej i Samorządowej. Ponadto zapewnia stałą obsługę adwokacką - przy czym pomoc prawna świadczona jest także w języku niemieckim.


Co nas wyróżnia - adwokat Monika Osińska-Majchrzak z uwagi na jej kwalifikacje zawodowe - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa niemieckiego na Europejskiem Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą - swobodnie porusza się w transgranicznych sprawach. Biegła znajomość „prawniczego” języka niemieckiego umożliwia jej obsługę prawną zarówno klientów polskich jak i niemieckich na najwyższym poziomie.

Testament - Prawo polskie przewiduje dwa zródła powołania do spadku: przepisy ustawy oraz wola spadkodawcy wyrażona w testamencie odpowiadającym wymaganiom formalnym. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy a zatem nie istnieje możliwość sporządzenia testamentu wspólnego, tzn. takiego którego treść dokonanej czynności prawnej obejmuje rozrządzenia więcej niż jednego spadkodawcy. Istnieją dwa podstawowe rodzaje testamentów, tj. testamenty zwykłe (testament holograficzny, testament notarialny oraz testament alograficzny) oraz testamenty szczególne (testament ustny, testament podróżny i testament wojskowy). Przy czym należy wiedzieć, że testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okolicznoœci, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

Zachowek Szczecin, testament Szczecin - pomoc prawna także w języku niemieckim !

prawo spadkowe

Odnosząc się do testamentu holograficznego należy wskazać, że zgodnie z regulacją prawną zawartą w art. 949 § 1 kodeksu cywilnego spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Należy przy tym wiedzieć, że brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwoœci co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Proszę pamiętać o tym, iż spadkodawca w każdej chwili może odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Jeśli chcielibyście Państwo zasięgnąć porady prawnej bądz potrzebujecie Państwo pomocy w kompleksowym prowadzeniu spraw spadkowych, w tym o stwierdzenie nabycia spadku jak również o dział spadku, a także reprezentacji na rozprawie sądowej - zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Adwokat Szczecin
Usługi prawne są świadczone bezpośrednio w siedzibie Kancelarii oraz w siedzibie Klienta i w miejscach odpowiadających jego potrzebom, a także za pośrednictwem sieci Internet.

Pozostając do Państwa dyspozycji, zapraszamy do współpracy.
zachowek szczecin
Ius est ars boni et aequi.

Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne.

                                                  Celsus